Wie is Jezus

De weg terug

Er is hoop!

Miljoenen mensen over de hele wereld kennen Jezus Christus. Hij geeft hun leven richting en waarde. Hij herstelt het oorspronkelijke levensdoel. Hij is de weg terug naar een leven met God dat eeuwig duurt.

Hoe kunt u de dagelijkse leiding en vreugde van God ervaren? Hoe kunt u zeker weten dat u eeuwig leven hebt?

Op deze vragen wil dit artikel antwoord geven.

Een man die vragend naast een richtingsbord staat

God houdt van u en heeft u geschapen voor een eeuwige relatie met Hem

Wie is God?

God is eeuwig: Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
God weet alles. Hij kan alles. Hij wordt de almachtige genoemd.
God is rechtvaardig en goed. Hij is overal aanwezig. God is liefde 1).

Door Hem geschapen

God heeft alles gemaakt. De hele wereld.
De Bijbel leert dat ook wij mensen door God zijn gemaakt 2). God wil ons voor eeuwig in relatie met Hem laten leven.
Hij gaf de mensen de opdracht om voor de aarde te zorgen.
Het leven met Hem is vreugdevol en goed.
In relatie met Hem ligt de zin van ons leven 3).

God houdt van ons

Hij heeft ons als het hoogste van Zijn schepping gemaakt. Hij wil als een Vader voor ons zorgen.
Hij houdt van iedereen, zonder voorkeur of onderscheid 4).

Een man die met een rugzak op wandeld
Maar hoe komt het dan, dat veel mensen God niet kennen en geen persoonlijke relatie met Hem ervaren?
Een man die voor een kloof staat

Omdat de mens van God is afgedwaald, is de relatie met Hem verbroken

Afgedwaald

God heeft ons geschapen om Hem te dienen en lief te hebben, maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn 5).

Zonde

Doordat wij van God afdwaalden is het contact met Hem verbroken. Dit noemt de Bijbel zonde. Daaruit komt voort dat we Gods geboden overtreden.
We leven niet met absolute eerlijkheid, zuiverheid, liefde en trouw in ons doen en denken, die Hij in Zijn geboden vraagt 6).

Wie heeft gezondigd?

“Allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid van God” 7).

Wat is het gevolg van de zonde?

 • We missen het contact met God in ons leven.
 • De Bijbel noemt ons zelfs “dood voor God” 8). Dat betekent dat we voor eeuwig van God gescheiden zijn.
 • De Bijbel zegt ook dat de toorn van God – dat is de straf voor de zonde – op alle mensen rust 9).

Slecht nieuws

Wat we tot hiertoe hoorden, is slecht nieuws, want Gods toorn rust op alle mensen. Als in die situatie niets verandert, zal uiteindelijk de veroordeling volgen.

Wat nu?

God zelf heeft een oplossing gegeven voor het probleem van de zonde!

Jezus Christus is Gods antwoord op het probleem van de zonde

Gods antwoord

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” 10).

Wie is Gods Zoon?

Jezus is de Zoon van God. Hij alleen is God en mens in één persoon 11).
Hij zei, dat Hij zonder zonde was. Anderen getuigden dat dit waar was 12).
Hij alleen voorspelde Zijn eigen dood en opstanding 13).
Hij was al eeuwen van te voren aangekondigd 14).

Hij droeg de straf door in onze plaats te sterven

Jezus Christus stierf voor ons aan het kruis.
“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen” 15).

Hij overwon de dood

Na de kruisiging werd Hij begraven. Op de derde dag stond Hij weer op. Tegen mensen, die Zijn lichaam zochten werd gezegd: “Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt” 16).
Tal van mensen werden ooggetuigen van het feit dat Hij was opgestaan en gingen het in de wereld rondvertellen 17).

Jezus is de enige weg naar God

Mensen proberen God te bereiken door goed te leven, door hun “kerkelijke plichten” na te komen of door de één of andere filosofie te volgen. Maar alleen Jezus is de weg. Hij zei: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” 18).

Een kruis overbrugt de kloof
Toch is het niet voldoende als we dit alleen maar weten.
Een man die over het kruis de kloof oversteekt

We moeten Jezus Christus aanvaarden als onze Verlosser en Heer

Jezus aanvaarden

“Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden...” 19).
Zó wordt de relatie met God hersteld.

Wat moeten we doen om Jezus Christus te aanvaarden?

 • We zullen moeten erkennen dat we van God zijn afgedwaald en graag naar Hem terugkeren.
 • We moeten erop vertrouwen dat Jezus Christus onze straf in onze plaats heeft gedragen en zo onze Verlosser is geworden.
 • We moeten het verlangen hebben Hem te volgen en te gehoorzamen” 20).

Verlossing is een gave

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” 21).
Genade betekent: gave, cadeau. Daar hoef je niet voor te betalen – dat kan zelfs niet. Dan zou het geen gave meer zijn. Gods gave aan ons is: een nieuw leven, d.w.z. een eeuwig leven met Hem; want “de genade die God schenkt is het eeuwige leven” 22).

Alleen door geloof

Geloof betekent vertrouwen. Het is niet: (bijbel)kennis, je best doen of het horen bij een kerkgenootschap. Wie vertrouwen we voor onze verlossing van de zonde en de straf? Onszelf? Ons goede leven? Dat helpt niets. “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus, en gij zult behouden worden” 23).

Is dit duidelijk?

De keuze die u maakt heeft verstrekkende gevolgen in uw leven

Verstrekkende gevolgen

Wanneer we Jezus Christus aanvaarden heeft dat tot gevolg dat Hij:

 • Voor het verleden al onze zonden vergeeft 24);
 • Voor het heden ons kracht, leiding en vreugde wil geven door Zijn Geest, Hij maakt ons tot Gods kinderen 25).
 • Voor de toekomst ons de zekerheid wil geven van een eeuwig leven met God 26).

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie aan de Zoon (Jezus) ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op Hem” 27).

Hij nodigt ons uit

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” 28).
En Jezus zei ook: “...en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” 29).

Twee wegen

Jezus sprak over twee wegen die we kunnen gaan. Er is een brede weg, die mensen heel gemakkelijk volgen, maar die naar het verderf leidt. Er is ook een smalle weg en dat is Hij zelf. Die weg leidt naar het leven 30). Ieder mens bevindt zich op één van deze beide wegen.

Een man die aan de overkant van de kloof staat
Op welke weg bent u? Welke weg zou u willen gaan?
Een man die bij een kruis geknield bidt

Een gebed

Wanneer u Jezus Christus wilt aannemen, kunt u dat God vertellen door te bidden.

Bidden is: spreken met God. God kent uw hart.
Hij hecht niet in de eerste plaats waarde aan uw woorden, maar wel aan wat er in u omgaat.

U zou bijvoorbeeld zó kunnen bidden:

“Hemelse Vader, ik begrijp nu, dat ik mijn eigen weg ben gegaan, en dat ik tegen U gezondigd heb. Ik dank U, dat Uw Zoon Jezus Christus de straf voor de zonde in mijn plaats heeft gedragen. Ik aanvaard Hem als mijn Verlosser en wil Hem volgen als mijn Heer. Verander mij zo, dat ik word, zoals U mij hebben wilt.”

Kunt u dit in alle eerlijkheid tegen God zeggen?
Zo ja, waarom bidt u dat gebed dan nu niet?

Als u dit gebed van overgave aan God hebt gebeden, dan hebt u het belangrijkste gedaan wat een mens ooit kan doen. Jezus zegt hierover: “Wie gelooft, heeft eeuwig leven” 31).

Als u dat niet kunt, of als u er nog niet zeker van bent, denkt u dan nog eens zorgvuldig na over deze waarheden. U bent tegenover God verantwoordelijk.
Hij verwacht van u een reactie op Zijn aanbod.

“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God” 32).

Hoe nu verder?

De relatie met God moet zich nog verdiepen

De beslissing Jezus Christus te aanvaarden als uw Verlosser en Hem te gaan volgen als uw Heer, is zo belangrijk, dat Jezus zelf dit eens vergeleek met een geboorte, een heel nieuw begin 33).
Wanneer wij Jezus Christus hebben aanvaard worden wij kinderen van God en zullen wij dan ook geestelijk moeten groeien.

Suggesties om u te helpen met uw groei in het geloof

1. Bid elke dag tot God. In de Bijbel moedigt God ons telkens weer aan vrijmoedig met Hem te praten. We mogen God in onze eigen woorden vertellen wat ons bezighoudt, wat onze verlangens zijn en onze problemen.

2. Lees iedere dag in de Bijbel. De Bijbel – Gods Woord – wordt wel eens het geestelijk voedsel voor de christenen genoemd. Het is erg belangrijk dat u dagelijks de Bijbel gaat lezen en bestuderen. Begin bijvoorbeeld met het evangelie zoals dat geschreven is door Johannes.

3. Zoek contact met andere christenen. De Bijbel zegt dat wij onze onderlinge bijeenkomsten niet moeten verzuimen 34).
Houtblokken branden goed als ze bij elkaar liggen, maar als je een blok apart legt dan dooft het uit. Zo is het ook met uw verhouding tot andere christenen. Zoek zelf die christenen op. Ga naar een kerk of geloofsgemeenschap waar Christus centraal staat en Zijn Woord wordt verkondigd. Neem ook deel aan een bijbelgespreksgroep in uw omgeving.

4. Wees een getuige van Christus in woord en daad. Het is voor andere mensen belangrijk de verlossende boodschap van het evangelie van Jezus Christus te horen, maar het is voor onszelf net zo belangrijk regelmatig te getuigen van ons geloof. Het sterkt ons in onze eigen relatie met God. Onze woorden kunnen echter alleen werkelijke waarde hebben, wanneer ze worden ondersteund door een christelijke levenswandel.

5. Vertrouw niet op uw gevoel. Wij moeten niet afgaan op onze gevoelens of emoties. Die kunnen veranderlijk en onbetrouwbaar zijn. We moeten ons vertrouwen stellen op God die altijd dezelfde blijft en op de beloften van Zijn Woord.

Wanneer we zo leven, zullen we zeker groeien in ons geloof. Dat wil overigens niet zeggen, dat we nooit meer zullen zondigen.

Een vrouw die de bijbel leest en een man die naast een grote bijbel staat
Wat moeten we doen wanneer we toch weer zondigen?
Man zit neerslachtig op stoel

Als we weer zondigen

De Heilige Geest gaat ons steeds meer laten zien wie de Heer Jezus is maar ook wat onze zonden zijn. Ook zullen we dieper leren verstaan dat ons eigen ik niet deugt. God wil dat wij onze zonden belijden. Als we weer zondigen, dan moeten we beseffen:

We blijven kind van God

In de eerste plaats is het belangrijk dat we weten dat we kinderen van God blijven, ook als we zondigen. Jezus Christus zei: “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders” 35).

Zonde breekt af

Zonde is een vernietigende kracht. Wanneer zonde in ons leven binnensluipt, is het gevolg: een verstoorde relatie met God; gevoelens van twijfel en onrust, zelfverwijt en zelfbeklag 36). Maar: herstel is mogelijk.

God bouwt op

We moeten zo snel mogelijk afstand nemen van de zonde die in ons leven binnenkomt, door die in het gebed aan God te belijden. Zo kunnen we Gods liefde en vergeving blijven ervaren.


Als er zonde is:

 • Belijd dan die zonde, d.w.z. erken uw schuld en dank God voor de vergeving ervan naar Zijn belofte: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”37).
 • Als er bij die zonde mensen betrokken zijn geweest, belijd het hun dan ook en maak het weer met hen in orde 38).
 • Geef u opnieuw over aan de leiding van Jezus Christus. Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan 39).
En nu verder...

Als u nog geen bijbel hebt, is het verstandig zo spoedig mogelijk een bijbel te kopen. Bijbels zijn in bijna alle boekhandels te koop. Daarnaast is er materiaal beschikbaar dat u kan helpen bij het bestuderen van de Bijbel.

In alle tijden zijn mensen op zoek geweest naar houvast en zekerheid, maar wat ook gevonden werd – het bleek telkens beperkt geldig en tenslotte ondeugdelijk.

Filosofieën en ideologieën, hoe goed ook geformuleerd, zijn niet in staat om de diepste vragen van de mens te beantwoorden.

De knapste denkers uit de wereldgeschiedenis laten de mens uiteindelijk zitten met de eigenlijke vragen:
Waar leef ik voor?
Wat is de zin van mijn bestaan?
Waar zal het met de wereld en mijzelf op uitlopen?
Wat is het unieke van de mens?
Wat is de zin van de geschiedenis?
Is er een leven na de dood?
Is er hoop?

Als dit stuk iets voor u heeft betekend, geef het dan aan iemand anders door, of beter nog: lees en praat het eens samen met iemand anders door.

Op die manier kunt u ook helpen het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan anderen.

Tekstverwijzingen

1. Jesaja 40:28; 44:6, Romeinen 11:33-36, Genesis 17:1, Psalm 139:5-12; 145:17, 1 Johannes 4:8
2. Genesis 1:27
3. Johannes 10:10b; 17:3
4. 1 Johannes 4:8-10
5. Jesaja 53:6; 59:2, Romeinen 1: 18-32
6. Micha 6:8, Mattheüs 5:17-48
7. Romeinen 3:23
8. Efeziërs 2:1-3
9. Johannes 3:36, Romeinen 2:5-8
10. Habakuk 1:13; Jesaja 6:5; Jesaja 40:25; 1 Petrus 1:15
11. Johannes 3:16
12. Johannes 1:1-4; 10:22-33, Filippenzen 2:5-8; Johannes 18:38, 1 Petrus 2:22, Hebreeën 4:15
13. Lukas 9:22; 24:7, Mattheüs 21:37-39

14. Lukas 24:27, Handelingen 10:43
15. 1 Petrus 3:18; Johannes 1:29
16. Lukas 24:5
17. Handelingen 4:33, 1 Korinthiërs 15:3-8
18. Johannes 14:6
19. Johannes 1:12-13
20. (bij de drie verschillende punten) Lukas 15:21, Romeinen 5:8, Markus 8:34
21. Efeziërs 2:8,9
22. Romeinen 6:23
23. Handelingen 16:31
24. Handelingen 10:43, Kolossensen 1:13-14
25. 2 Timotheüs 1:7, Romeinen 8:15-16, Johannes 1:12-13
26. Johannes 3:16; 6:47; 11:25-26

27. Johannes 3:36
28. Mattheüs 11:28
29. Johannes 6:37
30. Mattheüs 7:13-14
31. Johannes 6:47
32. Johannes 3:18
33. Johannes 3:3
34. Hebreeën 10:25
35. Johannes 10:27-29
36. Psalm 51
37. 1 Johannes 1:9
38. Lukas 19:8, Jacobus 5:16
39. Psalm 139:23-24, Romeinen 13:14